Về chúng tôi

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là Tập đoàn kinh tế của Nhà nước. Được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao nhiệm vụ cốt lõi là đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Các lĩnh vực kinh doanh chính là: Khai thác than; Khoáng sản và Sản xuất điện. Hiện Tập đoàn có hơn 95 nghìn CBCNV. Trong đó có hơn 60 nghìn công nhận làm trong Công ty Khai thác than.

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Tập đoàn giao nhiệm vụ Tuyển dụng và đào tạo công nhân để về làm việc tại các Công ty Khai thác than của Tập đoàn.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là Tập đoàn kinh tế của Nhà nước. Được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao nhiệm vụ cốt lõi là đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Các lĩnh vực kinh doanh chính là: Khai thác than; Khoáng sản và Sản xuất điện. Hiện Tập đoàn có hơn 95 nghìn CBCNV. Trong đó có hơn 60 nghìn công nhận làm trong Công ty Khai thác than.

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Tập đoàn giao nhiệm vụ Tuyển dụng và đào tạo công nhân để về làm việc tại các Công ty Khai thác than của Tập đoàn.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là Tập đoàn kinh tế của Nhà nước. Được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao nhiệm vụ cốt lõi là đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Các lĩnh vực kinh doanh chính là: Khai thác than; Khoáng sản và Sản xuất điện. Hiện Tập đoàn có hơn 95 nghìn CBCNV. Trong đó có hơn 60 nghìn công nhận làm trong Công ty Khai thác than.

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Tập đoàn giao nhiệm vụ Tuyển dụng và đào tạo công nhân để về làm việc tại các Công ty Khai thác than của Tập đoàn.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là Tập đoàn kinh tế của Nhà nước. Được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao nhiệm vụ cốt lõi là đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Các lĩnh vực kinh doanh chính là: Khai thác than; Khoáng sản và Sản xuất điện. Hiện Tập đoàn có hơn 95 nghìn CBCNV. Trong đó có hơn 60 nghìn công nhận làm trong Công ty Khai thác than.

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Tập đoàn giao nhiệm vụ Tuyển dụng và đào tạo công nhân để về làm việc tại các Công ty Khai thác than của Tập đoàn.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là Tập đoàn kinh tế của Nhà nước. Được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao nhiệm vụ cốt lõi là đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Các lĩnh vực kinh doanh chính là: Khai thác than; Khoáng sản và Sản xuất điện. Hiện Tập đoàn có hơn 95 nghìn CBCNV. Trong đó có hơn 60 nghìn công nhận làm trong Công ty Khai thác than.

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Tập đoàn giao nhiệm vụ Tuyển dụng và đào tạo công nhân để về làm việc tại các Công ty Khai thác than của Tập đoàn.